Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Căn cứ pháp lý (1 văn bản)
3410/QĐ-UBND 12/12/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
Danh mục thủ tục hành chính (2 văn bản)
3410/QĐ-UBND 12/12/2016 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
3410/QĐ-UBND 12/12/2016 Chi tiết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (cấp tỉnh) (44 văn bản)
Thủ tục 1 1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
Thủ tục 2 2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
Thủ tục 3 3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
Thủ tục 4 4. Giải thể trường trung học phổ thông
Thủ tục 5 5. Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh (cấp tỉnh) (3 văn bản)
Thủ tục 45 45. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
Thủ tục 46 46. Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Thủ tục 47 47. Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (cấp tỉnh) (3 văn bản)
Thủ tục 48 48. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Thủ tục 49 49. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Thủ tục 50 50. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (cấp huyện) (34 văn bản)
Thủ tục 1 1. Thành lập nhà trường, nhà trẻ
Thủ tục 2 2. Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Thủ tục 3 3. Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
Thủ tục 4 4. Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
Thủ tục 5 5. Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (cấp huyện) (2 văn bản)
Thủ tục 35 35. Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc
Thủ tục 36 36. Chỉnh sửa nội dung văn bằng
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (cấp xã) (5 văn bản)
Thủ tục 1 1. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thủ tục 2 2. Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thủ tục 3 3. Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thủ tục 4 4. Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp
Thủ tục 5 5. Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học